Заявка за включване

Изготвяне на концепции за охрана

Изготвяне на концепции за охрана

TRAFFIC SECURITY изготвя индивидуални концепции за охрана за промишлени предприятия, търговски обекти и жилищни сгради. Концепцията включва проектиране на системи за видеонаблюдение, охрана, пожароизвестяване, пожарогасене, контрол на достъп, физическа охрана, бариери за паркинг и може да бъде разработена още на етап проектиране. Концепцията може да бъде изготвена и на по- късен етап.

Предложенията за охрана на всеки конкретен обект се изготвят след извършване на детайлно охранително обследване. Добре подготвените ни специалисти анализират и ръководят конкретните дейности по осигуряване безопасността и охраната и изготвят инженерно-техническа оценка и предложения.

Фирмата изготвя правилник за контролно-пропускателния режим, контрола на достъп, тактически действия на охранителните екипи при извънредни ситуации. Компанията осигурява подбор и подготовка на охранителния състав, както и запознаването му със спецификата на обекта.

При сключен договор компанията изготвя ежедневни отчети и доклади за дейността на охранителния екип на обекта, анализ на нивата сигурност и предложения за подобряване защитата на обекта.

Експерти от TRAFFIC SECURITY периодично извършват проверка на професионалната подготовка и преподготовка на охранителния състав, съгласно изискванията на Системата за управление на качеството.